No835Olina青春马尾辫写真套图39POlina爱尤物

No835Olina青春马尾辫写真套图39POlina爱尤物

 糟粕之道,出于下焦。以丹田有热,胸中有寒,是邪气入里,而为下热上寒也。

 气滞者忌塞闭,如黄白术山药甘草之属是也。 辨其纹色紫者属热,红者属寒,淡红隐隐者属虚寒,青者惊搐,黑者中恶,白者疳病,黄者脾之困。

二经各载八十一篇,皆合黄盅九九之数,而天人之道,尽乎是矣。倘服后次日肚痛,用白芍一根、甘草一根,各重三钱,湿纸包火内煨熟,取起捶烂,煎服立止。

向有潘姓女六岁,见点两日,夜间吐紫数升,举家惊恐,即老医亦因吐血而去,余详之,非毒也,大补脾胃而痊。 又曰∶阳明病,应发汗,医反下之,此为大逆,皆仲景慎于攻下之意也。

 若偶之而又不去,则当求其微甚真假,而反佐以取之。凡性味之不静者,皆所当慎。

金匮云∶先渴后呕者,水停心下,小青龙汤主之。不得妄以惊风名之,更不得妄投镇坠之药,阻其经络也。

Leave a Reply