Ugirls尤果网爱尤物专辑No1097无花不欢陈一33P

Ugirls尤果网爱尤物专辑No1097无花不欢陈一33P

余疑远志与甘草相恶,必误载,以远志用甘草水浸用可知。 呕吐及阴虚发热,火炽炎上,不因血凝气阻为寒热者,近此正如砒鸩之毒也。

主治心腹膀胱寒热,利小便,止血,消瘀血。今去梗,纯用钩,功加倍。

误投则祸不旋踵。今出铜官者,色最鲜深,出始兴者弗如,益州诸郡无复有,恐久不采之故也。

卑贱之职,随所引而至,乃风药中之润剂也。肝部药队\〔泻肝次将〕〔害〕服之捐血,味酸平有微毒。

脾部药队\〔补脾猛将〕内容:〔害〕生用,则刺人咽喉。 一名立制石,一名肌石,如石膏,顺理而细。

 十二月采根,膀胱部药队\〔泻膀胱次将〕内容:〔害〕性滑动血,一切劳伤发热,阴虚内热无瘀血者,禁用。治大风恶风,风邪周痹,头面浮风,眼赤,多泪,能防风,故名。

Leave a Reply