VOL067丽质美女居家浅蓝薄纱内衣秀傲人豪乳19P何晨曦星颜社

VOL067丽质美女居家浅蓝薄纱内衣秀傲人豪乳19P何晨曦星颜社

程应旄曰∶五液皆主于肾,强发少阴之汗,周身之气皆逆,血随奔气之促逼而见,故不知从何道而出也。小有劳身即发热,口开前板齿燥者,乃劳则动热,暑热益烈,伤阴液也,此皆中危证。

【注】阴阳相引故欠,欠者先引气入而后呵之,故谓之呵欠。【集注】方有执曰∶阴阳者,通脏腑、血气、表里、虚实、风寒、寒热而总言之也。

邪传厥阴,其人本自有热,必从阳化,则烦渴,少腹满而囊缩,乃四逆散、承气汤证也。亦皆由热灼其脉,引缩使然。

而昧者不知承制之理,论中误服青龙发汗亡阳,用此汤者,亦此义也。【注】厥逆,阴也。

小肠与心为表里,心液虚而小肠之水亦竭,故小便已而阴疼也。脏厥用四逆及灸法,其厥不回者死。

伤寒一二日至四五日而厥者,言伤寒在一二日之时本发热,至四五日后而厥者,乃邪传厥阴之候也。动气在左,肝气不治,肺不恒德。

Leave a Reply