gif出处第300邪恶美女

gif出处第300邪恶美女

主产妇血满腹胀痛,血渴,恶露不尽,月闭,下恶血,止好血疰痛症结,酒煮服之。 今关中白蜜,甘美耐久,全胜江南者。

蚰蜒入耳∶地龙,为末,入葱叶内,化水点入,则蚰蜒亦化为水。凤尾竹叶细三分,龙公竹叶若芭蕉,百叶竹一枝百叶。

三物相值,彼此皆不能动。扬雄《方言》云∶自关而东呼为【集解】弘景曰∶蜘蛛数十种,今入药惟用悬网如鱼罾者,亦名妇,亦入方术家用。

《草木子》言其六足,行必向北。 《诗》云∶茑与女萝,施于松上。

宜先烙上脘及心俞,次烙舌下,灸关元,下廉百壮。正如草部有鸡肠,而复出繁缕也。

欲老者,口中吐白汁,凝聚渐硬,正如雀卵。宋、金以来,方家时用之。

Leave a Reply