japantickle拷问瘙痒丨VK

japantickle拷问瘙痒丨VK

 『千金』云:妇人针之则无子。黑砂、发、虱三瘤,外治皆同粉瘤之法,其口方收。

 [13]络肺下膈属大肠者,谓其支从缺盆上颈,复循本经之天鼎穴,  [14]从扶突穴入下齿中禾□穴,从禾□穴还出挟口交人中-左之右,  右之左-上挟鼻孔迎香穴而终,以交于手足阳明胃经也。[11]其支者,别跗上入大指之间,循大指岐骨内,出其端,  还贯爪出三毛,以交于足厥阴肝经也。

手太阳经小肠穴,少泽先于小指设,前谷后溪腕骨间,阳谷须同养老列,支正小海上肩贞,臑俞天宗秉风合,曲垣肩外复肩中,天窗循次上天容,此经穴数一十九,还有颧□入听宫。[4]由角孙、丝竹空穴绕耳以屈下至□和□、耳门穴也。

 初俱宜荆防败毒散疏解之。喘急吐血诸般证,更治婴儿慢脾风。

【注】[1]吻者,口之四周也。[2]针二分,惟牙痛可灸,余证禁灸。

按、方剂:[1]骨度乃『灵枢经·骨度篇』之文,论骨之长短,皆古数也。【注】[1]混睛之证,初起白睛湿赤,渐生赤脉,遮漫乌睛,或白或赤漫珠一色  ,白忌光滑如苔,赤忌赤脉外散,其证初起则先痒后痛,渐致碜涩泪  出,羞明隐痛,视物昏蒙,此乃肝藏毒风与瘀血上凝所致。

Leave a Reply